pinyaWAIS at mangGALING ka ba? Subukan ang iyong kaalaman sa pagkilatis ng pinya at mangga sa pamamagitan ng pagsagot sa aming pagsasanay! I-click lang ang mga sumusunod na
link:
https://qz.app.do/pinyawais-ka-ba
https://qz.app.do/manggaling-ka-ba
Ang mga pagsasanay na ito ay naglalayong palawakin ang kaalaman at pang-unawa ng publiko hinggil sa Philippine National Standards (PNS) on Fresh Fruit – Pineapple – Specification (PNS/BAFPS 09:2004) at Fresh Fruit - Mangoes – Specifications (PNS/BAFPS 13:2004)